Jednym z celów klastra jest rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów, a także tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.

KONTAKT

ul. Źródlana 26, 26-065 Podzamcze

Info@cpgpackaging.pl

+48 22 752 34 23 wew. 666

Jasno
określamy cele!

Bazując na doświadczeniu w budowaniu i osiąganiu sukcesów we własnych przedsiębiorstwach, wiemy, że ambitne, klarowne i realne cele to najlepszy drogowskaz, za którym warto podążać, chcąc zbudować silną organizację.

01.
Rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów.
Podstawą konkurencyjności przedsiębiorstw jest innowacyjność rozumiana jako rozwój nowych technologii, produktów i usług, ale także ulepszanie tych, które już funkcjonują w przedsiębiorstwach. W tym kontekście głównym celem strategicznym Klastra jest wsparcie Członków w tworzeniu interdyscyplinarnych projektów nakierowanych na nowe produkty i usługi. Priorytetowo traktowane są projekty o znacznej skali realizowane w ramach konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek badawczych. Interdyscyplinarność przejawia się w realizacji projektów o szerokim spektrum zastosowania, w szczególności działania wychodzące poza ramy poszczególnych podsektorów i typów partnerów.
02.
Tworzenie środowiska sprzyjającego nowym możliwościom biznesowym.
Ten cel strategiczny odnosi się bezpośrednio do poszukiwania możliwości biznesowych, wykorzystywanych przez Członków Klastra lub do poprawy ich funkcjonowania na rynku. Zaplanowane działania są nakierowane przede wszystkim na poszerzanie rynku odbiorców produktów i usług w branży opakowań. Skala rozwoju i wielkość inicjatywy klastrowej w jeszcze większym stopniu przyczynią się do uzyskania przez firmy korzyści z sieciowania nie tylko wewnątrz Klastra, ale też z partnerami zewnętrznymi.
03.
Konkurencyjność na poziomie krajowym i międzynarodowym.
W związku z dynamicznym globalnym rozwojem branży opakowań konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań, pozwalających na utrzymanie się firm na wysoce konkurencyjnym rynku, ale także tych, które umożliwiają rozwój ich działalności. Klaster dąży do zwiększania wpływu na strategiczne decyzje dotyczące rozwoju branży opakowań, budowanie rozpoznawalności Klastra na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Członków Klastra zagranicą.
04.
Współtworzenie wykwalifikowanych zasobów ludzkich.
Obecny i przyszły sukces branży opakowań zależy od dostępu firm do wysokiej jakości zasobów ludzkich, kreatywnych i kompetentnych we wszystkich aspektach: naukowym, technicznym, biznesowym itp. Ponieważ kapitał intelektualny jest dla Klastra równie istotny jak kapitał finansowy, będzie on rozwijany w celu osiągnięcia maksymalnej przewagi konkurencyjnej.
05.
Odpowiedzialność ekologiczna.
Żyjąc w czasach transformacji ekologicznej, musimy na bieżąco reagować na zmiany legislacyjne dotyczące codziennej działalności firm, wprowadzanych na rynek produkty oraz możliwości ich recyklingu. Śledząc ogólnoświatowe trendy, obserwując najlepsze zagraniczne wzorce, a przede wszystkim wspierając siebie nawzajem, wprowadzanymi zmianami wyprzedzać będziemy konkurencję, a nasze biznesowe
06.
Reprezentacja branży opakowań na arenie polskiej i międzynarodowej.
Krajowe Klastry Kluczowe to sieci współpracy o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Chcemy być takim przedstawicielem branży opakowań, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, którego głos będzie miał znaczenie w dyskusjach na szczeblach administracyjnych, naukowych i gospodarczych. Zależy nam na zbudowaniu silnej pozycji reprezentanta, który bierze czynny udział w podejmowaniu decyzji, pracach legislacyjnych i konferencjach oraz jest ciałem opiniotwórczym w przedmiotowej dziedzinie.

Zarząd Klastra CPG

Paweł Paździerz

Prezes Zarządu
Prezes Zarządu w firmie PABLO

Katarzyna Piątek

Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu w firmie POLPAK

Alicja Struniawska

Koordynator Klastra

Członkowie Założyciele